නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිනීමට

 • Posted on 30 December 7:44 pm
 • Gampaha, Biyagama
 • Views 34
 • ID 10005

Rs.8,500,000

 • Land Size: 21 Perch
 • Bed Rooms: 3
 • Bath Rooms: 1
 • Location Address: 92/A3 කදුබොඩ,දෙල්ගොඩ
Description

බියගම වෙලද කලාපයට 4km

පුගොඩ බස් පාරට 900M

දෙල්ගොඩ නගරයට 2Km

නල ජල පහසුකම් සහිත අගන නිවසක් 

Show More
lashan3667
Posted by :
lashan wenushka
Safety Tips for Buyers
 • Meet seller at a public place
 • Check the item before you buy
 • Pay only after collecting the item
Latest Articles