සත්ව ගොවිපොළක් සහිත වගා කළ හැහි ඉඩමක් විකිණීමට

  • Posted on 07 January 9:30 pm
  • Kurunegala, Giriulla
  • Views 14
  • ID 10007

Rs.20,000,000Negotiable

  • Land Size: 160 Perch
Description

 දැනට පවත්වාගෙන යන ලබන කුකුළු ගව එළු ආදී සතුන්ද මඩු ගෙවල් මෙන්ම පදිංචි නිවසක්ද සහිත ලාබ ලබන ව්‍යාපාරයක් ගිරිඋල්ල අවටින් විකිණීමට තිබේ.. වගා කටයුතු සදහා යොදා ගැනීමට ද යෝග්‍යවේ. ප්‍රමාණය පර්චස් 160 යි.. පදිංචියටද ඉතා සුදුසුයි... නොසිදෙන ලිං ජලය, නල ජලය, තෙකලා විදුලිය සහිතයි.. වැඩිදුර විස්තර සදහා විමසන්න.. 077-6027753  

 077-8679568

Show More
Suresh1566
Posted by :
Suresh IIndrajith
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles