බැබිල්ගමුව හන්දිය සිට මීටර් 500 දුරින් . අගනා පර්චස් 20ක් විකිණීමට ඇත.

  • Posted on 19 February 3:06 pm
  • Kurunegala, Kurunegala
  • Views 118
  • ID 10032

Rs.2,700,000

  • Land Size: 20 Perch
Description

පොතුහැර නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 3 කී .කොළඹ පාරේ  බැබිල්ගමුව  හන්දියේ  සිට  මීටර් 500කී .

අගනා පර්චස් 20 ක්. ඉක්මනින් විකිණීමට 

077-9603732

Show More
ranga8683
Posted by :
ranga
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles