මීගොඩ ආරථික මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට ව්‍යාපාරික ඉඩම නිවසක් සමග ලක්ෂ160

 • Posted on 08 March 12:44 am
 • Colombo, Godagama
 • Views 111
 • ID 10045

Rs.160

 • Land Size: 8 Perch
 • Bed Rooms: 4
 • Bath Rooms: 2
 • Location Address: මීගොඩ
Description

මීගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට පරච් 8 ක් සමග කාමර 4ක නිවස ආදිම් සමග මුදල් හදිසියකට ඉඩමේ මිලට විකිනේ, ලක්ෂ 160

Show More
pushpakumara6131
Posted by :
pushpakumara
Safety Tips for Buyers
 • Meet seller at a public place
 • Check the item before you buy
 • Pay only after collecting the item
Latest Articles