ගපරච් 10 ක් සමග කාමර 4ක නිවස ලක්ෂ 100 මීගොඩ

 • Posted on 08 March 12:48 am
 • Colombo, Godagama
 • Views 115
 • ID 10046

Rs.100

 • Land Size: 19 Perch
 • Bed Rooms: 4
 • Bath Rooms: 2
 • Location Address: මීගොඩ
Description

හයිලෙවල් පාරට ඇවිදින දුරින් සම්පුර්ණ නිවස සමග පරච් 19 ක ඉඩම මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත ඉක්මනින් විකිණීමට, ඉඩමේ වටිනා කමටත් අඩුවෙන් ලක්ෂ 100 , ගැණුම් කරුවන් පමණක් කතා කරන්න.

Show More
pushpakumara6131
Posted by :
pushpakumara
Safety Tips for Buyers
 • Meet seller at a public place
 • Check the item before you buy
 • Pay only after collecting the item
Latest Articles