මාතරට 2km ක් නුදුරින් පිහිටි පර්ච් 13ක ඉඩම සහ නිවසක් විකිණීමට .

 • Posted on 21 March 10:16 am
 • Matara, Matara
 • Views 16
 • ID 10055

Rs.9,000,000Negotiable

 • Land Size: 13 Perch
 • Bed Rooms: 03
 • Bath Rooms: 01
 • Location Address: Amunu kadulla , wewahamanduwa, matat.
Description

මාතරට 2km ක් නුදුරින්, වැවහමඳුව , අමුණු කදුල්ලහි නිස්කලංක පරසරයක  පිහිටි  පර්ච් 13ක ඉඩම සහ නිවසක් විකිණීමට .

 ඉඩම වටා තාප්ප සාදා ගේට්ටු සාවි කර ඇත. 

නිදන කාමර 03ක් , bathroom 01, මුළුතැන් ගෙය, සාලය 

0760 85 95 68

Show More
Dananjana1362
Posted by :
Dananjana
Safety Tips for Buyers
 • Meet seller at a public place
 • Check the item before you buy
 • Pay only after collecting the item
Latest Articles