කඩවත දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත පර්චස් 19.4 ඉඩම

 • Posted on 31 March 4:54 pm
 • Gampaha, Kadawatha
 • Views 6
 • ID 10068

Rs.2,147,483,647Negotiable

 • Land Size: 19.4 Perch
 • Bed Rooms: 4
 • Bath Rooms: 3
 • Location Address: Exsath Mawatha, Kadawatha
Description

කඩවත දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත

පර්චස් 19.4 ඉඩම

2 ප්‍රවේශ මාර්ග පිවිසුම

   1.මහර එක්සත් මාවත මාර්ගය

   2.බංගලාවත්ත පාර

ඕනෑම දිශාවකට පැය 24 බස් සේවාව

මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට 400M (ඇවිදින දුර)

මහරට 400m

කිරිබත්ගොඩ නගරයට 1.1km

කඩවත නගරයට 2.2km

ආසන්නතම ස්ථාන:-

•Aurecon පුද්ගලික රෝහල

•පෞද්ගලික සහ රජයේ පාසල්

•ෆාමසිය

•සුපිරි වෙළඳසැල්

•ආහාර සාප්පු

පහත මාලයේ:-

•විශාල ප්‍රෙදිශය

•කෑම කාමරය

•නිදන කාමර හතරක්

•පැන්ට්රි සහිත කුස්සිය

•නානකාමරය

•සම්පූර්ණයෙන්ම පහත මාලයට tile බැඳ ඇත

•වරෙන්ඩා විවෘත කරන්න

•කාර් ගාල්-[කාර් 2ක් ගාල් කල හැක]

උඩුමහල - (25000/= ට කුලියට දි ඇත)

(වෙනවම පඩ් එලියෙන් සදා ඇත)

• වාසය කරන ප්රදේශය

•එක් ප්‍රධාන නිදන කාමරයක්

• කුස්සිය

•නාන කාමරය

• උඩුමහලේ සම්පූර්ණයෙන්ම tile බැඳ ඇත

•බැල්කනිය

තනි කාමර දෙකක් කුලියට දී ඇත.එක් 

කාමරයක් සදහා මාසික කුලිය(10000/=)

10000×2=20000/=

ලෙකෝ විදුලිය

ජාතික ජල සැපයුම

Slt සම්බන්ධතාවය

•සියලු ලියකියවිලි නිරවුල්ය

වැඩිදුර විමසීම් සඳහා අමතන්න-0777314271 , 0718384374

Two storied houses for sale in Kadawatha 

19.4 Perch land

Two easy access to the House

   1.Mahara Eksath Mawatha Road

   2.Bangalawattha Road

24Hrs bus service from all directions

400M to Kandy main road (walking distance)

400m to Mahara

1.   1km to Kiribathgoda Town

2.   2km to Kadawatha Town

Nearest prominent places: -

•Aurecon pvt. hospital 

•Private and government schools

•Pharmacies

•Supermarkets

•Many Foods outlets

•Large living area

•Dining area

•Four bedrooms

•Kitchen with pantry

•Attached & Common Bathrooms

•Downstairs fully tiled  

•Open Verenda

•Car park- [Able to park 2 light vehicles]

At present Upstairs-is rented for Rs. 25000/= 

with followings

•Living area

•One master bedroom

•Kitchen

•Bathroom

•Upstairs fully tiled.

•Has a Balcony

The two single rooms rented out for 10000/= each

Leco electricity 

National water supply

Slt connection 

•Clear documents

•Please call & visit for inspections. 

For more inquiries contact-0777-314271, 071-8384374

Show More
Ranjan6969
Posted by :
Ranjan Kingsley Samarasinghe
Safety Tips for Buyers
 • Meet seller at a public place
 • Check the item before you buy
 • Pay only after collecting the item
Latest Articles