පස්යාල නගරයෙන් වටිනා ඉඩම

  • Posted on 31 March 4:57 pm
  • Gampaha, Pasyala
  • Views 5
  • ID 10069

Rs.730,000,000Negotiable

  • Land Size: 10 Perch
  • Location Address: Kandy Colombo Road Pasyala Town
Description

පස්යාල නගරයෙන් වටිනා ඉඩමක්. පර්චස් දහයක. කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මහා මාර්ගයේ සිට මීටර් 20ක් දුරින් පිහිටා ඇති භූමිය. කොන්ක්‍රීට් පාර ඇත. රජයේ ජල මාර්ගය ඇත. තෙකලා විදුලිය ඈත. පශ්චාල මහා විද්‍යාලයේ ඉදිරිපස පිහිටා ඇත. ගෙයක් තැනීමට සුදුසුයි. නවාතැන් නිවාසයක් සෑදීමට සුදුසුයි. ගරාජයක් තැනීමටත් සුදුසුයි. ඉතාමත්ම සාධාරණ මිලකට විකිණීමට ඇත. පර්චස්යක් ලක්ෂ දහයකටත් වඩා වටිනාකමක් ඇත

Show More
Ranjan6969
Posted by :
Ranjan Kingsley Samarasinghe
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles