නුවරඑලිය අගනා ඉඩමක්

  • Posted on 29 April 9:00 pm
  • Nuwara Eliya, Nuwara Eliya
  • Views 140
  • ID 9683

Rs.1,400,000

  • Land Size: 18 Perch
  • Location Address: ලෙඩි හොර්ටන්
Description

- පචස් 18  භූමි ප්‍රමාණයක් 

- සින්නක්කර ඔප්පු

- ගෙගරි වැවට 1km ක් දුරින්

- නිවාඩු නිකේතන, හෝටල් සදහා අගනා ඉඩම් කැබැල්ලක්

- සංචාරක කර්මාන්තය සදහා තෝතැන්නක්

- ප්‍රසිද්ධ හෝටල් පිහිටා ඇත

Show More
duminda6281
Posted by :
duminda jayasri chathuranga
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles