කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට 800m දුරින් ඉඩමක්

  • Posted on 30 August 7:48 am
  • Kegalle, Galigamuwa
  • Views 57
  • ID 9881

Rs.3,500,000Negotiable

  • Land Size: 40 Perch
Description

කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට 800m දුරින් කාපට් අතුරා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින අරන්දර මොරොන්තොට මාර්ගයට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත පර්චස් 45යි 

විනඩි 15 කට වරක් කෑගල්ල දක්වා බස් රත ගමන් ගන්නා මාර්ගයට මුහුණලා ඉඩම පිහිටා ඇත ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත 0710781513

ලක්ශ 35යි

Show More
Kasun6850
Posted by :
Kasun bandara
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles