හලාවතින් ඉඩම්

  • Posted on 22 September 9:24 am
  • Puttalam, Chilaw
  • Views 38
  • ID 9913

Rs.125,000Negotiable

  • Land Size: 15 Perch
  • Location Address: කොක්කවිල ,කොක්කවිල
Description

හලාවත නගරයට සමීපව කොක්කවිලින් ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට මීටර් 100 ක් නුදුරින් හොදම ආයෝජනයකට අගනා බිම් කොටස් .....

✴️ පර්චසය රු.125,000/= සිට

✴️ මනා සංවර්ධිත බිම් කොටස් 

✴️ මාස 12 ක් පොලී රහිතව ගෙවන්න 

✴️ වසර 3 දක්වා දීර්ඝ කාලීන ගෙවීමේ ක්‍රම

✴️ කොන්ක්‍රීට් කාණු පද්ධති 

✴️ නලජලය / විදුලිය පහසුකම් 

Show More
arunashantha677
Posted by :
shantha
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles