පුත්තලම නගරයට 3km දුරින් සුලු වැඩ ප්‍රමානයක් නිම කිරීමට ඇති අංගසම්පූර්න නිවසක් සහ PERCH 35ක ඉඩමක් විකිනීමට..

  • Posted on 27 September 9:59 am
  • Puttalam, Puttalam
  • Views 41
  • ID 9935

Rs.8,500,000

  • Land Size: 36 Perch
  • Location Address: Anuradhpura road, puttalam
Description

පුත්තලම නගරයට 3km දුරින් සුලු වැඩ ප්‍රමානයක් නිම කිරීමට ඇති අංගසම්පූර්න නිවසක් සහ PERCH 35ක ඉඩමක් විකිනීමට..

සින්නක්කර ඔප්පු...

අනුරාධපුර පාරට 200M..

කාමර 4ක්, ආලින්දය , කෑම කාමරය , නාන කාමරය හා මුලුතැන්ගෙය ඇතුලුව..

පොල් ගෙඩි 200ක පමන අස්වැන්නක් ඇත..

සියලුම පහසුකම් සහිතයි..

ලක්ෂ 85යි.


ගන්න කෙනාට වටිනවා 

අමතන්න 

0783616251புத்தளம் நகரத்திலிருந்து 3 கிலோமீற்றர் தொலைவில், சகல வசதிகளுடன் கூடிய வீடு மற்றும் சிறிய வேலைகளுடன் கூடிய 35 PERCH இடம்..
இலவச பத்திரங்கள்...
அனுராதபுரம் வீதிக்கு 200M..
4 அறைகள், ஹால், சாப்பாட்டு அறை, குளியலறை மற்றும் சமையலறை உட்பட..
200 தேங்காய் மட்டுமே விளைச்சல் உள்ளது.
அனைத்து வசதிகளுடன்..
85 லட்சம்.

அது மதிப்பு தான்
தொடர்பு கொள்ளவும்
0783616251
Show More
Hashan1911
Posted by :
Hashan Viduranga
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles