කඩවත රන්මුතුගල මාවත නුවර පාරට 250 අනගි පර්චස් 12 හතරැස් ඉඩම ඉක්මනින් විකිණේ

  • Posted on 29 September 11:38 am
  • Gampaha, Kadawatha
  • Views 127
  • ID 9948

Rs.900,000Negotiable

  • Land Size: 12 Perch
  • Location Address: Ranmuthugala Mawatha Kadawatha
Description

කඩවත රන්මුතුගල මාවත නුවර  පාරට 250 

අනගි  පර්චස් 12 හතරැස් ඉඩම ඉක්මනින් විකිණේ 

Show More
Milinda4684
Posted by :
Milinda
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles