මුදල් හදිසියකට විකුණන ලදී

 • Posted on 01 November 9:20 pm
 • Hambantota, Ambalantota
 • Views 43
 • ID 9976

Rs.5,500,000Negotiable

 • Land Size: 20 Perch
 • Bed Rooms: 3
 • Bath Rooms: 1
 • Location Address: Ambalanthota
Description

කාමර 3, සාලය,බත්රූම්,කුස්සිය

සියලු උලුවහු දොර ජනේල් සදා ඇත

මුදල් හදිස්සියකට ඉක්මනින් විකිනීමට

දුක.0711760406

පර්චස්-20

ලක්ෂ-55

Location-අම්බලන්තොට

Show More
Himalsha2827
Posted by :
Himalsha
Safety Tips for Buyers
 • Meet seller at a public place
 • Check the item before you buy
 • Pay only after collecting the item
Latest Articles