මාතර නගරයෙන් සියලු පහසුකම් සපිරි අගනා දෙමහල් නිවස විකිණීමට

 • Posted on 17 November 7:11 pm
 • Matara, Matara
 • Views 80
 • ID 9982

Contact Us

 • Land Size: 10.5 Perch
 • Bed Rooms: 5
 • Bath Rooms: 2
 • Location Address: Kumarathunga Mawatha , Matara
Description

ජීවිතයට හොදම ආයෝජනය - 

මාතර නගරයෙන්  සියලු පහසුකම් සපිරි අගනා දෙමහල් නිවස විකිණීමට 

( 071 603 5252 ) අමතන්න - 

Show More
Suminda1084
Posted by :
Suminda Gallage
Safety Tips for Buyers
 • Meet seller at a public place
 • Check the item before you buy
 • Pay only after collecting the item
Latest Articles