නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට

 • Posted on 09 December 4:27 pm
 • Kegalle, Galigamuwa
 • Views 28
 • ID 9992

Rs.28,500,000Negotiable

 • Land Size: 38 Perch
 • Bed Rooms: 4,යි
 • Bath Rooms: 3යි. වැඩ නිමකල 1යි
 • Location Address: B11/1,නුවර පාර , යට්ටෝගොඩ
Description

කොලබ නුවර පාරට මුහුනලා පර්චස් 38 ක ඉඩම අඩක් නිමකල තෙමහල් නිවස සමග විකිණීමට. පර්චසය ලක්ෂ 7.5යි.

Show More
Buddika3408
Posted by :
Buddika Darshana
Safety Tips for Buyers
 • Meet seller at a public place
 • Check the item before you buy
 • Pay only after collecting the item
Latest Articles