ඉතා අනර්ඝ ඉඩම විකිනිමටඕ

  • Posted on 10 December 2:00 am
  • Gampaha, Divulapitiya
  • Views 29
  • ID 9993

Rs.175,000Negotiable

  • Land Size: 70 Perch
  • Location Address: ගල්කන්ද හංදිය.දිවුලපිටිය
Description

නිරවුල් සින්නන්කර ඔප්පු.හතරැස් තැනිතලා ඉඩම.තෙකලා විදුලිය ජලය.කොලඹ කුරුනැගල ප්රධාන පාරට මිටර 50.පුලුල් පිවිසුම් මාර්ගය.මිල යම් වෙහෙසක් සිදුකල හැක.කර්මාන්තතාශාලාවකට.වාහන අංගනයකට වියාපාරයකට වඩාත් සුදුසු ඉඩමකි.සියලුම පහසුකම් සහිතයි.වැඩි විස්තත අමතන්න.

Show More
nalin4145
Posted by :
nalin chinthaka
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles